Grave Walkers

Nội dung Grave Walkers: Những sinh vật siêu nhiên vốn bị phong vấn trong một đồn cảnh sát và trường cảnh sát bất ngờ sống dậy, gây ra giết chóc …

  • 1